Odchylenia napięcia. Rozpatrzymy najpierw zachowanie się silnika asynchronicznego zasilanego napięciem różnym od znamionowego Un przy zachowaniu częstotliwości znamionowej „ bez zmiany. Ze wzoru na moment obrotowy silnika asynchronicznego wynika, że przy niezmiennym poślizgu s moment silnika zmienia się proprocjonal-nie do kwadratu napięcia. Również moment krytyczny Mk zmienia się zgodnie ze wzorem (7-5) proporcjonalnie do kwadratu napięcia. Natomiast poślizg krytyczny, jak to wynika ze wzoru (7-4), nie zależy od wartości napięcia doprowadzonego. Z powyższego widzimy, że przebieg charakterystyki mechanicznej silnika zmieni się przy zmianie napięcia w sposób podany na rys. 7-60. Jeżeli silnik miałby pracować przy obniżonym napięciu i obciążeniu znamionowym, to musiałby pobierać z sieci odpowiednio większy prąd przy zwiększonym poślizgu. Jest to widoczne z krzywych M = f (s) i I = f (s)   Praca ciągła przy wynikłym przeciążeniu prądowym silnika byłaby oczywiście ze względów cieplnych niedopuszczalna. Poza tym przeciążal-ność silnika zmalałaby proporcjonalnie do U2/U2n, co mogłoby grozić utknięciem silnika. Z powyższego wyciągamy wniosek, że praca ciągła silnika przy obniżonym napięciu jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy istnieje pewność, że obciążenie silnika będzie zmniejszone w porównaniu ze znamionowym w stosunku U2/TJ2n. Przy napięciu wyższym od znamionowego U > Un praca silnika jest zgodnie z przepisami dopuszczalna tylko dla napięć przewyższających wartość znamionową nie więcej niż o 5°/o. W tych warunkach silniki powinny bez szkody dla siebie rozwijać moc znamionową (przy dopuszczeniu pogorszenia się współczynnika mocy). Zwiększenie napięcia roboczego więcej niż o 5°/o jest niedopuszczalne ze względu na wzrost nasycenia w żelazie, wzrost prądu jałowego i strat w żelazie, zmniejszenie się współczynnika mocy, a przy silnikach wysokiego napięcia również ze względu na izolację. Odchylenia częstotliwości. Rozpatrzmy teraz zachowanie się silnika asynchronicznego w pracy przy częstotliwości f różnej od częstotliwości znamionowej /,,. Odchylenie częstotliwości od wartości znamionowej pociąga za sobą odpowiednią zmianę (zwyżkę lub zniżkę) prędkości obrotowej i dlatego właśnie stosuje się w niektórych urządzeniach napędowych (np. samotokach hutniczych) do zmiany prędkości w zakresie poniżej prędkości znamionowej. Jeżeli dla uproszczenia pominąć spadki napięcia na opornościach RY i X1 uzwojenia stojana, to napięcie zasilające i SEM silnika będzie można wyrazić zatem zmniejszać będziemy częstotliwość pozostawiając napięcie bez zmiany, to strumień <Ż> będzie musiał wzrosnąć. Przy stałej wartości U, jak to wynika z powyższej zależności musi być

u/f = const

a więc zmniejszenie częstotliwości pociąga za sobą zwiększenie indukcji B, zwiększenie prądu magnesującego i wzrost strat magnetycznych. Ponieważ przewodność magnetyczna nasyconego żelaza czynnego maleje ze wzrostem B, więc prąd magnesujący wzrośnie znacznie więcej niż strumień, co spowoduje znaczne pogorszenie własności elektrycznych silnika (cos ą>, rj, p,„). Wartość prądu magnesującego może nawet osiągnąć lub przekroczyć wartość znamionową prądu stojana i tym samym uczynić silnik bezwartościowym. Ażeby zatem przy zmniejszaniu częstotliwości zachować w silniku indukcję bez zmiany, należy jednocześnie ze zmianą częstotliwości odpowiednio zmieniać napięcie, tak aby Rozpatrzymy zachowanie się silnika w nowych warunkach zasilania pomijając na razie oporność Ri.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.602.878.747
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl